A08-067

孔孟學說之根本 落實於弟子規 四書五經十三經是其花果枝葉也 大乘佛法之根本 落實在十善業 一切經教法門是其枝葉也 般若法華華嚴是其花果耳
一切教育莫不以家庭教育為根基 一切以倫常八德仁愛和平為宗旨 才是中華五千年之真傳耳