A08-066

教育有四
一爲家教 父母以身作則 成就嬰孩德行根基 
二爲學校 家教之延續也 
三爲社教 廣學多聞 成就後得智也 
四爲宗教 教育究竟圓滿 人生最高的享受 不可不知也