A08-076

願天常生好人 願人常行好事
經云諸法所生唯心所現唯識所變至誠感通有求必應我以至誠虔敬孝弟謙和之心感求天必亦有如我願之應也