A08-073

知莫大於棄疑 行莫大於無過 事莫大於無悔 四海之内若一家 通達之屬無不敬 君子親其親以及人之親 愛其國以及人之國 是功大名美而享有百福也 仁義大治之根也 利欲大亂之源也 順違皆順悲智雙遊愛人循理