A08-065

君賢者其國治 君不能者其國亂 隆禮貴義者其國治 簡禮賤義者其國亂 愛民者強 不愛民者弱 權出一者強 權出二者弱 仁者愛人故惡人之害之也 義者循禮故惡人之亂之也 君子親其親以及人之親 享有百福也